สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่อำเภอ
เเม่ริม มีพี่นที่ประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้
เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
มากที่สุด

โดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นเเหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติ 
ด้านพืชและภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมาก  นับว่าเป็นสวนพฤษศาสตร์แห่งเเรก
ในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิจัย ให้ความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ที่มา: www.paiduaykan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *